Länsstyrelsen konsoliderade sina datahallar
– utan att användarna drabbades

Om Länsstyrelsen

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar, en servicemyndighet, och en överklagandeinstans. Länsstyrelsen ser till att människor, kommuner och företag i länet följer vissa lagar. Länsstyrelsen arbetar för att människor ska bli rättvist behandlade i samhället.

NordicLANs arbete och rapport var ett viktigt underlag när vi planerade och genomförde vår konsolidering av 21 IT-organisationer till en samt övergången från 21 driftställen till två för landets länsstyrelser

Länsstyrelsens utmaning

2009 sjösattes en gemensam rikstäckande IT-organisation för alla Länsstyrelser. Hösten 2009 genomfördes en stor konsolidering vilket innebar att 21 datahallar blev 2. En av de viktigaste frågeställningarna gällde hur stor påverkan flytt av servrar och applikationer (exempelvis från Östersund till Vänersborg) skulle få på användarnas svarstider. För att ta reda på detta anlitades NordicLAN.

Hur NordicLAN genomförde uppdraget

Uppdraget genomfördes i två steg. Syftet med steg 1 var att hos en representativ Länsstyrelse analysera utvalda affärskritiska applikationers trafikmönster. På plats i Östersund genomfördes lokala mätningar, d v s användare som arbetade mot lokalt placerade applikationer/servrar. NordicLAN började med att i detalj analysera trafikmönster, d v s ta reda på vilka applikationer/servrar som var inblandade i varje specifik användaroperation (exempelvis inloggning, söka data, spara data, etc). Därefter spelades användaroperationerna in för analys i NordicLANs labb i steg 2. Slutligen analyserades WAN-förbindelserna med avseende på trafikbelastning vilken användes om riktvärden vid emuleringarna/simuleringar.

Syftet med steg 2 var att i en labb-miljö ta reda hur mycket svarstiderna för användaroperationerna skulle öka om applikationerna/servrarna flyttades från det lokala LAN:et till en datahall X mil bort. I detta fall valdes tre scenarier. Den största utmaningen var en flytt från Luleå till Vänersborg vilket motsvarar en nätfördröjning på 26 msek över en WAN-förbindelse á ca 100 mil. Bandbredden sattes till 50 Mbps. Emuleringarna/simuleringarna av användaroperationerna gav svart-på-vitt hur mycket användarnas svarstider skulle påverkas av minskad bandbredd (från 100 till 50 Mbps) och ökad nätfördröjning (från i princip noll till 6, 12 alternativt 26 msek)

Resultatet

NordicLAN sammanställde mätningarna, analyserna och emuleringarna/ simuleringarna i en utförlig rapport som överlämnades till uppdragsgivaren Göran Svensson, Chef för Kommunikationsgruppen, Länsstyrelsen IT.

“NordicLANs arbete och rapport var ett viktigt underlag när vi planerade och genomförde vår konsolidering av 21 IT-organisationer till en samt övergången från 21 driftställen till två för landets länsstyrelser”, säger Göran Svensson.

I rapporten redogjorde NordicLAN för iakttagelser under uppdraget, så som vilka applikationer/servrar som kunde flyttas separat (i och med att de inte kommunicerade med andra applikationer/servrar) samt hur pass känsliga användaroperationerna var med avseende på bandbredd och geografiskt avstånd (nätfördröjning).
Förutom tabeller med emuleringar/simuleringar av användaroperationer redovisades även detaljerade trafikmönster, d v s vilka applikationer/servrar som var inblandade i varje specifik användaroperation.